Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató határozott elkötelezettségünket fejezi ki a személyiségi jogok és az adatvédelem iránt. A www.oodey.date személyes adataidat a lehető legnagyobb körültekintéssel, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően, valamint a magyar és az európai adatvédelmi törvényekkel összhangban kezeli. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az www.oodey.date Felhasználási Feltételeinek részét képezi, amelyet alaposan végig kell olvasni.
Pontosan meghatározza jogaidat, illetve hogy hogyan gyakorolhatod azokat.
A Weboldal bárminemű használata a teljes Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadását feltételezi.

Fogalmak

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is- az adatok feldolgozását végzi.
Adatgazda: egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő kezeléséért.
Adathordozó: az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.
Adatigénylő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be az adatkezelőhöz.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, törlése és megsemmisítése. Ide tartozik még, az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyér-, talpnyomat, DNS -minta, íriszkép) rögzítése. Jelen szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntés meghozatala, utasítások kiadása.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat. különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Adatkezelési incidens: a biztonság olyan sérülése, mely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, vagy a jogosult hozzáférést akadályozza.

Bevezető

A 2016/679 GDPR Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) alapján a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt az érintett személyt tájékoztatni szükséges az alábbiakról: - a vállalkozás, és ha van, az adatvédelmi tisztviselő megnevezéséről és elérhetőségéről; - meg kell jelölni, milyen célból gyűjtjük az adatokat; az adatok kategóriáit; az adatkezelés jogalapját; - amennyiben külső adatfeldolgozóhoz adattovábbítás történik, erről a tényről, az adatfeldolgozó megnevezéséről, székhelyéről; a továbbított adatok kategóriáiról, az adatkezelés időtartamáról, és a továbbítás elmaradásának következményeiről, - tájékoztatást kell adnunk arról, hogy továbbítjuk-e az EU-n kívülre az adatokat, valamint az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal létezéséről, annak logikájáról és annak következményeiről. - tájékoztatnunk kell az érintettet arról, hogy kérésére megkaphatja a gyűjtött adatokat, mert ehhez hozzáférési joga van, valamint tájékoztatnunk kell az adatvédelmi jogairól; - külön arról, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz; hogy bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását, - végül tájékoztatjuk a hozzájárulás megtagadásának következményeiről. A tájékoztatást írásban kell megtenni, de kérésére szóban is megadható, ha az érintett megfelelően igazolja a személyazonosságát. A tájékoztatásnak díjmentesnek kell lennie. A 3. személytől vagy nyilvános forrásból kapott adatok esetén, az adatok megérkezése után 1 hónapon belül tájékoztatnunk kell az adatkezelésünkről az érintetteket a fenti listának megfelelően. Nem szükséges a tájékoztató alkalmazása, ha a kiküldése lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, vagy ha jogszabály írja elő az adatkezelést. A címlistának használt 3. személytől származó adatok esetén, az első levélben írásban tehetjük meg a fenti tájékoztatást.

Az adatkezelő elérhetősége:

Név (cégnév): Dombó-Ware Betéti Társaság
Székhely: 7200 Dombóvár, Árpád utca 74.
Telephely: 7200 Dombóvár Dombó Pál utca 15-17
Cégjegyzék szám: 17-06-002624
Adószám: 26466723-1-17
Tel: +36 (74) 467-038
E-mail: info@domboware.hu
(a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a GDPR 6.cikk (1)bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása)

Adatkezelés megnevezése:

Honlapon történő regisztráció, online társkeresési szolgáltatás nyújtása, hírlevélküldés

Érintettek köre:

A szolgáltató ügyfelei/vásárlói, a portál kapcsolati űrlapját/chat üzenetküldőjét használók, a portál oldalait meglátogatók

Az általunk kért személyes adatok:

Név, e-mail cím, jelszó, születés dátuma, anyanyelv, telefonszám, nem, lakóhely, IP cím, családi állapot, van-e gyermeke, profilkép/fénykép, testalkat, magasság, szem szín, haj szín, nemzetiség, káros szenvedélyek, foglalkoztatottság, munkakör, iskolázottság, érdeklődési körök, vallás ,regisztráció időpontja

A bekért adatokat az ügyfeleink megfelelő megnevezése (név) és elérése (telefonszám,e-mail cím) céljából tároljuk el.
Az IP címet a biztonsági incidensek és forgami statisztikák vezetése céljából tároljuk el.
születési dátum: a felhasználó korának meghatározása, a törvényi feltételben előírt életkor betöltésének ellenőrzése, valamint a megfelelő korú partnerek megtalálásának elősígítése céljából
anyanyel: felhasználók közti kommunikáció megkönnyítése, webes inerfész nyelválasztása céljából
nem: társkeresés lehetővé tétele nemek alapján
Regisztráció időpontja – Elszámoltathatóság elvéből kötelező regisztrációs nyilvántartásba történő bejegyzés pontos idejének meghatározása céljából tároljuk.
családi állapot, van-e gyermeke, profilkép/fénykép, testalkat, magasság, szem szín, haj szín, nemzetiség, káros szenvedélyek, foglalkoztatottság, munkakör, iskolázottság, érdeklődési körök, vallás: társkeresési, ismerkedési preferenciák mghatározása céljából tároljuk az adatokat.
(megadásuk nem kötelező)

Az általad feltöltött nyilvános információk:

Információk a profilodban, képeiden... Más felhasználóknak küldött üzenetek.(címzett részére nyilvános)

Az általad feltöltött magánjellegű információk:

Adminisztratív adatok, például a felhasználóneved és a jelszavad, e-mail elérési információid, és telefonszámod. Beállításaid.

Személyes adatok:

Cégünk szolgáltatásainak igénybevétele igénylést vagy regisztrációt tesz szükségessé, mely személyes adatok megadásával járhat. Ezen adatok közlése önkéntes és kizárólag a Felhasználó akaratából történik. Az igénylés vagy regisztráció során megadott adatok valódiságáért a Felhasználó vállal felelősséget. A igénylő vagy regisztrációs lap kitöltésével a Felhasználó az általa közölt adatoknak az Adatkezelő által történő kezeléséhez hozzájárul. Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosíthatóságának megvalósítása, és a szolgáltatás személyre szabási lehetőségének biztosítása.

Előzmények és naplóbejegyzések:

Az összes általad látogatott www.oodey.date weboldal használatának ideje, dátuma és URL címe. A weboldalon történt kereséseid. Az internet böngésződdel és a számítógépeddel kapcsolatos műszaki adatok. Ha úgy döntesz, további információkat adsz meg magadról, kifejezetten engedélyezned kell számunkra ezek használatát, az ezen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaknak megfelelően. A szolgáltatások során keletkező naplóállományok elemzése fontos információkat nyújt a szolgáltató számára. A kiszolgáló szerver bármilyen fájlfeltöltés vagy megtekintés esetén rögzíti a kérés dátumát, a látogató IP címét, kérés típusát, időpontját, szerverről lekért URL-t, (hiba vagy hiányzó fájl esetén az el nem ért URL-t),használt böngésző típusát. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak. Ezeket az adatokat az oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók szokásainak elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emelését segítik elő. Az így keletkező adathalmaz személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze. Az adatkezelés célja a rendszer biztonságos és folyamatos működésének biztosítása. Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. A fent leírt adatok (és naplóállományok) keletkeztetéséhez és kezeléséhez a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul.

Mit teszünk a személyes adataiddal?

Személyes adataidat a következőkre használjuk fel:
Értesítéseket küldünk a Weboldallal, illetve más termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A profilodra szabott hirdetésekkel látunk el. Név nélküli statisztikákat készítünk a Weboldal felhasználóiról, hogy ezzel is javíthassuk a Weboldal működését, és harmadik félnek statisztikai információkat adhassunk. A Weboldalra történő regisztrációval tudomásul veszed és beleegyezel, hogy a megadott profiladatok és egyéb információk - érzékeny személyes adataiddal együtt - Magyarországon kívül más országokban is elérhetővé váljanak. Felhívjuk a figyelmedet, hogy a nem európai országokban alacsonyabb lehet az adatvédelem színvonala, mint Magyarországon.

Hogyan osztjuk meg személyes adataidat harmadik féllel?

Mi is ugyanúgy utáljuk a spameket, mint te. Az e-mail címedet, sosem adjuk át harmadik félnek. A felhasználóinkról készült statisztikai és név nélküli információkat marketing és reklám célokra átadhatjuk. Ilyen esetekben sosem adunk ki olyan adatokat, amelyek alapján személyazonosságod megállapítható lenne. Semmilyen olyan más személyes adatodat nem osztunk meg soha harmadik féllel, amelyre nem adsz kifejezett engedélyt. Elérhetőséget biztosíthatunk azonban személyes adataidhoz illegális felhasználás esetén, amikor jogi szervezetektől kapunk felhatalmazást vagy saját jogaink megsértéséről van szó.

Cookie-k és webkémek

A Weboldal cookie-kat használ arra, hogy a Weboldal felhasználójaként beazonosíthasson, hogy emlékezzen a nyelvbeállításodra, és megkönnyíthesse a Weboldalon történő navigálást. Internetes böngésződben deaktiválhatod a cookie-kat, ez esetben azonban elképzelhető, hogy a Weboldal bizonyos részei többet nem fognak megfelelően működni. Részletes információkat itt találsz a sütikről: Süti kezelés

Tárolási idő és hely

Az www.oodey.date a következő tárolási feltételeket alkalmazza: Az általad feltöltött információt az információ törlés kéréséig illetve a cél megvalósulásáig tároljuk.
Előzmények és naplóbejegyzések: az előzmény vagy naplóbejegyzés létrehozásától számított 36 hónapig tároljuk.
Cookie-k: a Weboldalon használt cookie-k maximális élettartama 100 nap.
Személyes adataidat olyan országban tárolhatják, amely nem tartozik az Európai Unióhoz.

Biztonsági intézkedések

Az www.oodey.date-on alkalmazott biztonsági intézkedések megakadályozzák az ellenőrzésünk alatt lévő adatok elvesztését, az ezekkel való visszaéléseket vagy azok módosítását. Az www.oodey.date ipari színvonalú módszerekkel védi személyes adataid biztonságát. Bár az internet világában nem létezik "tökéletes biztonság", Az www.oodey.date informatikus szakemberei mindent megtesznek azért, hogy biztosítsák online biztonságod. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetve sérülés valamint megsemmisülés ellen.

Jogaid

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

A kérésedre a szolgáltató tájékoztatást a rád vonatkozó és a szolgáltató által kezelt, illetve a szolgáltató (vagy a szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó) által feldolgozott adataidról. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a szolgáltató a kérésednek kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti. Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges: Papír alapú levélben a Vállalkozás telephelyére: 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 15-17

HELYESBÍTÉS

Amennyiben Te vagy a szolgáltató észleled, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár a te kéréséedre, akár a szolgáltató saját intézkedése folytán a szolgáltató a hiányos/hibás adatokat pontosítja.
A magadaott adatokat a profil kitöltő felületen is módosíthatod.

TÖRLÉS

Bármikor kérheted személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait a Te hozzájárulásod alapján kezeli a szolgáltató. A szolgáltató. vagy a te jogos érdeked, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a szolgáltató nem tudja az adataidat törölni. A szolgáltató az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szintén törli a szolgáltató az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróságjogerősen elrendeli. Automatikus adattölés Amnyiben hozzáférsz saját fiókodhoz, bejelentkezés után az alábbi LINKET meglátogatva tudod törölni profilod, és rólad tárol adatokat.
Adattörlés kérése Amenyiben nem férsz hozzá fiókodhoz az adatok törlését e-mailben is kérheted. Ehhez nincs más dolgod mint küldeni egy e-mail az alábbi címünkre: info (kukac) oodey (pont) net. Az üzenetbe írd bele, hogy az adataid törlését szeretnéd.
Felhívjuk figyelmed, hogy a törölt adatokat nem áll módunkvban visszaállítani.

ZÁROLÁS

Bármikor kérheted, hogy az általad a szolgáltató részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. A szolgáltató az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés a Te jogos érdeked sértené. A zárolt adatokat a szolgáltató csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fenn áll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Bármikor jogod van arra, hogy a személyes adataid kezeléséhez adott hozzájárulását visszavond.
A hozzájárulás visszavonását az alábbiak szerint teheted meg:
Papír alapú levélben a Vállalkozás telephelyeire:
7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 15-17

A HATÓSÁGHOZ TÖRTÉNŐ PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszod jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Weblap: https://naih.hu/
Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

az adatkezeléssel összefüggésben jogosult vagy bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, választásod szerint a szolgáltatóval szembeni keresetlevelét a lakóhelyed szerinti bíróság részére is benyújthatod. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

Követés kikapcsolásáról szóló nyilatkozat

A követés kikapcsolása (Do not track vagy DNT) egy olyan adatvédelmi beállítás, amit a felhasználók a böngészőjükön keresztül állíthatnak be. A DNT segítségével hozhatja a felhasználó a honlapok vagy online szolgáltatások tudtára, hogy nem szeretné, ha a honlap-látogatásáról bármilyen adatod begyűjtenének. Kifejezetten fontos számunkra az, hogy lehetőséget adjunk mindenkinek annak kiválasztásában, hogy milyen adatokat osztanak meg velünk. Ettől függetlenül mi nem érzékeljük vagy olvassuk be a DNT-jeleket, mivel az internetes világ még mindig azon munkálkodik, hogy meghatározza, a DNT és az annak történő megfelelés jelentését, valamint a DNT-re adott megfelelő választ.

Jelszavad kezelése

Ne add ki vagy oszd meg a jelszavadat harmadik féllel. Jelszavad biztonságának védelme a te felelősséged. Ha jelszavad nyilvánossá vált vagy ellopták, azonnal változtasd meg azt a Beállításokban. Az adatvédelem megsértéséről vagy a belépési adatokkal való visszaélésről e-mailben a következő címen értesíts bennünket: info(kukac)oodey(pont)net Jelszavadat bizonyos időközönként erősen javasolt megváltoztatni. A biztonságos jelszó megválasztásával csökkentheted annak valószínűségét, hogy mások illetéktelenül hozzáférjenek fiókodhoz.

Statisztikák

Az Adatkezelő online felületei a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: „Google”) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: „Google Analytics”), és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; a továbbiakban: “Facebook”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatásokat (Google, Hotjar és Facebook szolgáltatásai a továbbiakban együtt: „Webanalitikai Szolgáltatások”) használja. A Webanalitikai Szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületek használatával, azokhoz történő hozzáféréssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Facebook által kezelt cookie-k a Európai Unión belüli szervereinken kerül tárolásra. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google és a Facebook ezeket az információkat az online felületek érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/cookies/

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató

A tárhely szolgáltatást, adatfeldolgozóként a Namecheap Inc. (4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034 , USA) biztosítja.
Adatvédelmi irányelvek itt érhetők el: https://www.namecheap.com/about/privacy-commitment.aspx, https://www.namecheap.com/legal/general/privacy-policy.aspx További információ pedig itt igényelhető: https://www.namecheap.com/support/

Űrlapok, kérdőívek

Bizonyos esetekben az érintett a Google által nyújtott Google Űrlapok elnevezésű szolgáltatás online felületén keresztül adja meg személyes adatait. Ebben az esetben a Google adatfeldolgozónak minősül. Ilyen esetekben a Google adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A Google Adatvédelmi Irányelvek című dokumentuma a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/; a címe pedig: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok; további információ pedig itt érhető el: https://www.google.com/intl/hu/contact/.

Hírlevélküldés

Adatfeldolgozóként bizonyos esetekben (például hírlevél küldése) igénybe vehetjük a Mailchimp szolgáltatását is. Ebben az esetben a Mailchimp adatfeldolgozónak minősül. Ilyen esetekben a Mailchimp adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/, a címe pedig: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; további információ pedig itt érhető el: scott.culpepper@mailchimp.com, +1 (404) 806-5843.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató változásai

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor módosíthassuk. Az Adatvédelmi Nyilatkozat bárminemű változásáról értesítést teszünk közzé Weboldalon, hogy mindig értesülhessél az általunk gyűjtött adatokról, azok felhasználási módjáról és azok kiadási feltételeiről. A módosítások harminc (30) nappal a Weboldalon történő közzétételt követően lépnek hatályba.
2018. május. 24.
Vissza
 
Kis türelmet! Dolgozunk...